Hướng dẫn-Tư vấn, TIN TỨC THỊ TRƯỜNG PHÁP

Vai trò của luật sư là gì?


Vai trò của luật sư là gì?
Luật sư là một chuyên gia pháp lý có chức năng truyền thống, một mặt, phải tư vấn cho khách hàng của mình về các vấn đề pháp lý, liên quan đến cuộc sống hàng ngày của khách hàng, hoặc trong các lĩnh vực chuyên môn hơn, và mặt khác, để bảo vệ nhân chứng tại tòa án, bằng cách bảo vệ lợi ích của thân chủ và, nói chung, đại diện cho thân chủ về mặt pháp lý.

Việc đại diện bởi luật sư đôi khi được luật pháp quốc gia bắt buộc (ví dụ như trong phiên tòa sơ thẩm), đặc biệt để đảm bảo quyền lợi của quốc phòng. Luật sư có thể can thiệp vào một số lĩnh vực đặc thù và thực hiện một số chức năng trong các lĩnh vực đó.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1992, các ngành nghề luật sư và cố vấn pháp lý đã sáp nhập thành một, dưới tên gọi « luật sư ».

Luật sư là đối tác pháp lý cấp cao duy nhất hỗ trợ và bảo vệ khách hàng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày, cho dù trong cuộc sống của cá nhân, hay của công ty, doanh nghiệp.

Luật sư có thể bào chữa, biện hộ, nhưng họ cũng có nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng về mọi thứ trong lĩnh vực pháp lý, bên ngoài bất kỳ vụ kiện tụng nào. Luật sư có quyền can thiệp, khi thích hợp, cùng hoặc hợp tác với các chuyên gia pháp lý khác (công chứng viên, luật sư, …) hoặc kế toán viên. Luật sư đưa ra lời khuyên cho khách hàng của mình và, trong trường hợp có vụ kiện, luật sư phải bảo vệ thân chủ.

Để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tư vấn và bảo vệ của mình, đây là danh sách không đầy đủ các nhiệm vụ khác nhau được giao cho luật sư:

Luật sư cố vấn và tư vấn cho khách hàng của họ
Vì luật pháp liên tục phát triển và cực kỳ phức tạp đối với người ngoại đạo, sự hỗ trợ của luật sư là tối quan trọng. Đó là tư vấn, trước khi kiện tụng hoặc thậm chí trước khi tham gia thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào, bạn có thể đặt câu hỏi cho luật sư để biết các quy tắc áp dụng trong lĩnh vực có liên quan.

Sứ mệnh của luật sư là thông báo cho khách hàng về tình trạng của các quy định áp dụng cho tình trạng của mình và làm cho dự án khả thi bằng cách đưa ra hình thức pháp lý phù hợp nhất, bằng cách thực hiện các thủ tục cần thiết và hợp thức hóa để làm cho nó hiệu quả và hợp pháp. Trong mọi lĩnh vực pháp luật (luật kinh doanh, luật xã hội, luật thuế, luật gia đình, luật vận chuyển, luật bảo hiểm, luật hình sự, luật bất động sản, luật môi trường …).

Tư vấn của luật sư giúp chủ doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục cần thiết và bắt buộc, viết các thư từ thích hợp với các đối tác hoặc các đối thủ, để tránh tối đa các vụ kiện tụng.

Vai trò phòng ngừa này là một chức năng thiết yếu của luật sư để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho khách hàng. Đó là một nhiệm vụ hàng ngày của luật sư. Đối với cá nhân, luật sư đóng vai trò cố vấn cá nhân vào bất kỳ lúc nào (lựa chọn chế độ hôn nhân, soạn thảo PACS, tư vấn về thừa kế, tranh chấp, nhà thầu, công ty bảo hiểm, chủ ngân hàng, nhà tuyển dụng…).

Trong quá trình tồn tại, phát triển lâu bền của công ty, luật sư cũng đảm bảo sứ mệnh này bằng cách giúp các chuyên gia, doanh nhân hoặc công ty, chọn hình thức hoạt động và hoàn tất các thủ tục pháp lý, quản lý của công ty (tạo lập công ty, soạn thảo các điều khoản của hiệp hội, tái cấu trúc, sáp nhập, quản lý cho thuê, phân chia, sáp nhập, đóng góp một phần tài sản …). Luật sư rất cần thiết, họ tư vấn, tham vấn cho các nhà điều hành trong suốt hoạt động của mình bằng cách cung cấp các khuyến nghị, điều luật mới, phạm vi hoạt động pháp lý trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Là cố vấn cho công ty, luật sư cũng có thể thực hiện nhiệm vụ kiểm toán pháp lý, xã hội hoặc thuế và giúp công ty trong quan hệ với các đối tác (soạn thảo thỏa thuận phân phối, giấy phép kinh doanh, v.v.) hoặc các thủ tục pháp lý để công ty giải quyết với các nhân viên (thủ tục sa thải, kế hoạch xã hội …)

Luật sư được ủy quyền hành động thay mặt cho khách hàng của mình
Khi khách hàng phải đối mặt với những khó khăn trong việc thanh toán nợ của mình, luật sư có thể, theo yêu cầu của mình, thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, thân thiện hoặc tư pháp, buộc người nợ phải trả, nếu cần thiết tất cả các bảo lãnh hữu ích (cam kết, thế chấp, v.v …).

Khi khách hàng đang ở trong tình trạng kinh tế khó khăn, hoặc quá mắc nợ, sứ mệnh của luật sư là tư vấn cho anh ta và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tìm ra giải pháp tối ưu (kế hoạch gia hạn cho các khoản nợ, thời hạn thanh toán của bạn , xóa nợ …) với các đối tác, chủ nợ và nhân viên của công ty, trước bất kỳ thủ tục tố tụng hoặc hòa giải nào khi việc khởi tố đã được bắt đầu.

Luật sư có thể thực hiện, thay mặt cho khách hàng của mình, bất kỳ cách tiếp cận nào với các bảo hiểm, ngân hàng hoặc công ty trong trường hợp các thiệt hại mà khách hàng của anh ta phải chịu để được bồi thường giải quyết ổn thỏa. Luật sư sau đó sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo cho khách hàng của mình được bồi thường thiệt hại và kiểm soát các khoản bồi thường có thể được thực hiện bởi các công ty bảo hiểm (nhiều vào số tiền được đề xuất dựa trên sự phù hợp của các ưu đãi này với quyền của khách hàng và trường hợp pháp luật).

Luật sư cũng có thể thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết cho việc sửa đổi, đổi mới hoặc chấm dứt hợp đồng, phù hợp với các nhiệm vụ được đưa ra bởi khách hàng của mình. Luật sư cũng hoạt động như một biên tập viên, cho tất cả các hợp đồng và tất cả các thỏa thuận, và điều này đảm bảo lợi ích cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Do đó, theo yêu cầu của khách hàng của mình, họ soạn thảo hợp đồng lao động, cho thuê nhà ở, cho thuê thương mại, cam kết bán hàng, bán hàng của doanh nghiệp hoặc tất cả các hành vi pháp lý liên quan đến hoạt động kinh tế và xã hội của doanh nghiệp, các chuyên gia hoặc cá nhân, trong quá trình hoạt động của một công ty (soạn thảo các điều luật của công ty, biên bản họp, v.v.). Luật sư cũng tư vấn và giúp công ty trong việc đàm phán và giao dịch.

Họ cũng có thể giúp khách hàng tìm thấy một thỏa thuận hữu hảo khi khách hàng của họ gặp rắc rối với chủ nợ hoặc một con nợ, khi chủ doanh nghiệp là nạn nhân trực tiếp bị thiệt hại hoặc gián tiếp bị thiệt hại do bên thứ ba. Sau đó, luật sư đứng ra hoà giải và theo sau các thỏa thuận đã được ký kết, giao dịch, để đảm bảo việc thực hiện bởi khách hàng của anh ta hoặc bởi con nợ của khách hàng của anh ta, các nghĩa vụ theo hợp đồng cố định.

Luật sư bảo vệ khách hàng

Khi không tìm thấy giải pháp ôn hòa nào cho khách hàng với đối tác hay đối thủ, và không tránh được kiện tụng, luật sư phải bảo vệ khách hàng của mình trong suốt quá trình xét xử, cả trong trường hợp thẩm vấn và kháng cáo.

Sự xuất hiện của một luật sư không phải lúc nào cũng bắt buộc (ví dụ với tòa án về các vấn đề an sinh xã hội). Tuy nhiên, yêu cầu đại diện tại tòa án cung cấp một luật sư là luôn luôn có thể ngay cả khi điều đó không phải là bắt buộc. Do đó, luật sư có thể hỗ trợ và đại diện cho khách hàng của mình cả trước tòa án tư pháp, và trước tòa án hình sự (từ giai đoạn giam giữ, trước thẩm phán điều tra trong tất cả các cuộc thẩm vấn, và trước tòa án cải huấn tại phiên xử xét xử) hoặc trước tòa án hành chính và tòa án kháng cáo. Cuối cùng, luật sư có thể đại diện cho khách hàng của mình trước người hòa giải hoặc trọng tài viên phụ trách giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.

Luật sư giúp giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng

Để bảo vệ khách hàng của mình, hiện có hình thức « luật sư ủy thác ». Luật hiện đại hóa của nền kinh tế (LME) ngày 4 tháng 8 năm 2008 cho phép luật sư giám sát việc ủy thác tài sản thế chấp hoặc thừa kế (không bao gồm những thứ được cấu thành như một món quà), tuân thủ các quy tắc áp dụng đối với bất động sản và quà tặng và chế độ bảo vệ dành cho trẻ vị thành niên và người lớn…

Do đó, người được cấp quyền chuyển giao quyền sở hữu một bộ tài sản ở hiện tại hoặc tương lai, quyền hoặc lợi ích an ninh là luật sư, người phải hành động vì mục đích được xác định bởi khách hàng ủy thác, bao gồm, thời điểm thích hợp, tiến trình bàn giao hợp pháp lý.

Luật sư muốn làm người được ủy thác phải, trước hết, phải thông báo bằng văn bản cho hội đồng thẩm định pháp lý, và đính kèm vào tờ khai của anh ấy một giấy chứng nhận bảo lãnh bảo hiểm đặc biệt. Luật sư cũng phải đưa ra các bằng chứng bảo vệ cho lợi ích, cụ thể cho hoạt động của mình, đảm bảo việc trả lại hàng hóa, quyền hoặc chứng khoán liên quan đến người cấp. Công ty bảo hiểm mà từ đó bảo hiểm này được đưa ra, theo yêu cầu, thông tin liên lạc từ người được ủy thác, hồ sơ kế toán và, nếu có, báo cáo của kiểm toán viên về hoạt động của ủy thác. Điều này cũng đúng với danh sách và địa chỉ của người gửi tiền.

Cuối cùng, « tư vấn ủy thác » phải giữ một kế toán riêng biệt cụ thể cho hoạt động này. Để kết thúc này, anh ta phải mở một tài khoản được phân bổ cụ thể cho từng ủy thác được thực hiện. Các công ty bảo hiểm có quyền, theo yêu cầu, để giao tiếp bởi luật sư của người được ủy thác, các tài khoản và, nếu có, báo cáo của kiểm toán viên cho các hoạt động của ủy thác. Điều tương tự cũng đúng trong danh sách và địa chỉ của các kho lưu trữ. Cuối cùng, « tư vấn ủy thác » phải giữ các tài khoản riêng biệt. Để kết thúc, anh ta phải mở một tài khoản được phân bổ cụ thể cho từng ủy thác được thực hiện.

Lien99 Dịch

http://avocat.documentissime.fr/savoirplus/1-quel-est-le-role-de-l-avocat/

Votre commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s